top of page

חזרה לבית הספר

מחיר 380 ש"ח לבודד 720 לזוג

26/8/2022 10:00

סדנת תיק האוכל. מה אורזים לילדים ולילדות המתוקים ליום לימודים? מלוח ומתוק. סדנה מעשית

bottom of page